Pilot werkplekleren binnen De Twentse Zorgcentra locatie Losserhof

Tijdens mijn werk als docent en BPV-expert bij het College M&G ben ik al jarenlang betrokken bij verschillende vormen van werkplekleren. Ik had steeds de overtuiging dat dit nog veel verder uitgebouwd kon worden. Gelukkig kreeg ik binnen dit college de mogelijkheid om het werkplekleren verder vorm te geven en uit te bouwen (na het afronden van mijn Master Educational Needs met de uitstroomrichting “Expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren”). 

Regionale initiatieven waar werkplekleren een rode draad vormt
Ik voerde gesprekken met collega’s binnen ons college en met vertegenwoordigers van zorginstellingen waar werkplekleren al werd toegepast of die hiermee wilden starten. Daarvoor is bijgaande plaatpraat ontwikkeld. Ook nam ik deel aan een aantal regionale initiatieven met betrekking tot werkplekleren. Zo was ik onder andere lid van de focusgroep “Anders organiseren werkbegeleiding” vanuit de Werkgevers Vereniging Oost-Nederland. De opbrengst van deze focusgroep? Er zijn diverse pilots ontwikkeld waarbij het werkplekleren een rode draad vormt. 

Een pilot in samenwerking met de Twentse Zorgcentra
Een van de ontwikkelde pilots is een samenwerking tussen het College M&G en De Twentse Zorgcentra. Het gaat om een vergaande vorm van werkplekleren op de locatie LosserHof. Hierbij hoeven studenten gedurende hun BPV-periode niet op school te komen, maar komt een aantal docenten naar de praktijk. Deze pilot is opgezet in samenwerking met een groep mensen, waarbij Yolande Wieldraayer (BPV coördinator bij de Twentse Zorgcentra), Petra Fisser (onderwijskundig adviseur College M&G) en Anne Lamers (BPV-coördinator opleiding MZ) samen met mij de kar hebben getrokken. 

Beoogde doelen/resultaten bij de pilot
De studenten ontwikkelen zich vanuit hun (individuele) leervragen en het onderwijs sluit daarop aan (maatwerk leveren); De zorgprofessionals voelen zich gesteund in de begeleiding van de studenten; De docenten kunnen volop gebruik maken van authentieke leersituaties; Er is sprake van intensieve en vergaande samenwerking tussen studenten, werkbegeleiders en docenten waardoor alle betrokkenen blijven leren en ontwikkelen en er meer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise waardoor praktijk en theorie beter op elkaar aansluiten; Een manier van (werk)begeleiding waarbij mogelijkheden ontstaan om meer studenten op te leiden zonder dat er sprake is van toenemende werkdruk bij de begeleiders en mogelijk meerdere BOL studenten geplaatst kunnen worden op één groep; Enthousiaste nieuwe werknemers in het primaire proces.

Pilot Werkplekleren
De pilot is in september 2022 gestart met 16 BOL studenten en 4 docenten vanuit het college M&G. De studenten brengen alle uren door op de Losserhof. Vier dagen per week is er een docent beschikbaar voor de studenten (en werkbegeleiders). Elke student wordt gekoppeld aan een docent die de rol van leercoach (combinatie SLB en BPV-docent) op zich neemt. De studenten werken qua curriculum aan hun eigen modules (doordat we nog een klassikaal systeem hebben). Dat betekent concreet dat de studenten werken aan dezelfde leerdoelen als klasgenoten, maar dat ze (in overleg met hun leercoach en werkbegeleiders) zelf kunnen bepalen op welke manier ze die gaan behalen. De docenten ondersteunen de studenten hierin waar nodig. 

Eerste ervaringen
De pilot loopt nu ruim een half jaar en de eerste groep studenten heeft deze afgerond. De ervaringen zijn divers. Er was veel ruimte voor studenten om eigen regie te nemen, maar dat bleek voor een aantal studenten toch lastig, ondanks de aanwezigheid van docenten en werkbegeleiders. Naar aanleiding van evaluaties met alle betrokken partijen zijn er aanpassingen gedaan waarbij er duidelijkere kaders werden gesteld. Hierbinnen blijft er voldoende ruimte voor studenten om, in overleg met hun begeleiders, op hun eigen leerstrategieën te bepalen. Bij het volgende evaluatiemoment gaan we kijken wat dit heeft opgeleverd. Een aantal studenten, dat het eerste half jaar deelnam, heeft ervoor gekozen om de volgende BPV periode ook deel te blijven nemen aan de pilot. De overige studenten zijn terug gegaan naar hun reguliere klas. Voor de tweede periode was er vanuit de studenten weer genoeg animo voor deze pilot om de open gevallen plekken op te vullen. Een prachtige manier om te onderzoeken welke meerwaarde het leren in en met de praktijk kan hebben. 

 

Lees ook het blog van collega Angelique: de beste stuurlui...