Ondernemend onderwijzen of wijzer ondernemen?

De perfecte opleiding voor student-ondernemers en ondernemende studenten… Het is de zoektocht van onze collega’s Yvonne Rouwhof en Marcel Vorgers.

 

Met de masterthesis “ondernemend onderwijzen middels wijzer ondernemen” sloot Yvonne Rouwhof haar executive MBA af bij TSM Business School. Het einde van een traject dat voortvloeide in het opzetten van de nieuwe opleiding Vakman Ondernemer. Al gauw sloot Marcel Vorgers zich bij haar aan. Marcel werkte bijna 20 jaar als commercieel manager bij MediaMarkt en onderzocht daar welke invloed medewerkerstevredenheid heeft op organisatiedoelstellingen. Deze combi bleek een gouden greep!

Ongewone uitgangspunten

Marcel en Yvonne werken in de opleiding Vakman Ondernemer vanuit twee disciplines samen om ondernemers vanuit het onderwijs klaar te stomen voor een volgende praktische stap in hun eigen bedrijf. Een opleiding die niet ontworpen is volgens de gangbare ontwerpprincipes binnen ons ROC van Twente. Drie conclusies uit de thesis van Yvonne vormen de basis:
 

  1. Formuleer een duidelijke pedagogische didactische visie met vooraf input van alle betrokkenen stakeholders. ‘Vooraf’ is hierin afwijkend. Daar waar van oudsher een opleiding opgezet werd vanuit het instituut met feedbacksessies van stakeholders, gebeurde het bij dit ontwerp vooraf en resulteerde uiteindelijk in de opleiding Vakman Ondernemer. De input is ingebracht tijdens een georganiseerd Worldcafé waarin het aantal docenten, studenten, bedrijfsleven en onderzoekers gelijk was. De belangrijkste uitkomst van dit Worldcafé was de input van studenten met betrekking tot de lesinhoud. Dus niet een aanbod van een vooraf vastgelegd en ingebed lesprogramma, maar het aanbieden van lesinhoud op de momenten waarop de student een leervraag had.
     
  2. Realiseer een contextrijke leeromgeving voor studenten. Een omgeving waarin goed kan worden samengewerkt, genetwerkt, gemotiveerd en waar verantwoordelijkheden ingebed kunnen worden. Een standaard leslokaal met een docent voor de klas voldoet grotendeels niet aan één of meerdere van deze voorwaarden. En betrek bij de begeleiding tijdens dit leerproces vooral mensen uit de praktijk.
     
  3. Faciliteer professionele ontwikkeling van het onderwijsteam. Het onderwijsteam dat verantwoordelijk is voor de uitoefening van dit type onderwijs moet staan voor een nieuwsgierige, ondernemende houding waarin betrokkenheid en proactief handelen centraal staan. Hierin is samenwerken een belangrijke voorwaarde. Samenwerken met de stakeholders, studenten en bedrijven. Vanuit deze laatste groep kon Marcel zijn expertise inbrengen.

Duidelijke ondernemingsvisie en werkgeluk

Marcel concludeerde dat het essentieel is om de missie, visie en strategie van de onderneming duidelijk te formuleren en deze voor iedereen inzichtelijk te maken. Ook vond hij dat autonomie voor verantwoordelijkheidsgevoel en werkgeluk zorgt. Dit leidt automatisch weer tot betere prestaties. Medewerkers vertrekken in beginsel niet vanwege een te lage beloning. Wat wel een reden tot ontevredenheid is, dat managers niet op de hoogte zijn van wat er speelt bij medewerkers, zowel op het werk als privé. Hierin zie je een afspiegeling tussen bedrijfsleven en onderwijs.

De start van een boeiend en zwaar proces

In 2021 is de eerste lichting studenten Vakman Ondernemer gestart en dit was het begin van een mooi, boeiend en zwaar proces. De eerste opzet van de opleiding is al hevig geëvalueerd. Hoe krijgen docenten de leervraag vanuit de student duidelijk geformuleerd? En hoe spelen we hier effectief op het juiste moment op in? We zijn voortdurend aan het evalueren en bijstellen.

Leren van beginnende ondernemers

Marcel probeert nu vooral gastsprekers vanuit zijn netwerk uit het bedrijfsleven uit te nodigen om vraagstukken van de studenten te behandelen. Deze gastsprekers, uiteraard ondernemers, trachten de nadruk te leggen op factoren waar zij als beginnend ondernemer ook mee te maken hebben gehad. Dit maakt het authentiek en de student-ondernemers doen hier hun voordeel mee. Verder trachten de gastsprekers de angst weg te nemen om fouten te maken: “Door te doen leer je!” Het beste leermoment is fouten maken. Vanuit de gemaakte fouten kun je reflecteren en oplossingsgericht denken.

Wat wordt de uitkomst?

We zijn nu anderhalf jaar bezig met deze nieuwe manier van onderwijs inrichting. Het is een mooi proces waarvan de uitkomst nog niet helder voor ogen hebben. Wat we wel weten is dat we hier een mooie samenwerking en verbinding tussen onderzoek en uitvoering hebben, waarin het één niet zonder het ander kan.

Wil je meer weten over dit proces of de opzet van de opleiding Vakman Ondernemer, neem dan contact op met Marcel of Yvonne!

 

Lees ook het blog van Ronald en Albert: ik wist niets van zorgtechnologie