Het practoraat Internationalisering is gestart vanuit de gedachte dat internationalisering voor alle studenten belangrijk is. Dit practoraat wil een bijdrage leveren aan de integratie van internationalisering in het onderwijs.

doelen

Doel van het practoraat is een bijdrage te leveren aan internationalisering binnen zowel ROC van Twente als ROC Mondriaan en met name op het gebied van I@H (internationalisering at home). Meer specifiek wordt gevraagd om: Advies over ontwikkeling en operationaliseren van internationaal curriculum (I@H); Advies over certificering van student: herkennen en erkennen van verworven kennis en vaardigheden; Advies over professionalisering van de docent en het ontwikkelen van een breed gedragen visie met regionale uitwerking.

onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van visie en missie

In de eerste maanden van het practoraat is veel aandacht besteed aan de formulering van de visie en de missie van het practoraat. Op basis van gesprekken met directeuren en teammanagers, evenals enkele docenten, binnen beide ROC’s en in afstemming met o.a. de beleidsadviseurs internationalisering, is de context binnen beide ROC’s steeds duidelijker geworden. Daarnaast is er kennis verzameld door gesprekken met experts en onderzoeksresultaten, wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten te bestuderen.
Vanuit deze kennis en informatie zijn onze uitgangspunten concreter en helderder geworden, resulterend in de gekozen aanpak.

Meer weten?
Neem contact op met practor Babet Hoeberigs of een van de betrokken docentonderzoekers.

Malawi-project - opbrengsten voor studenten, docenten en managers

Docent-onderzoeker Natascha Kuipers is voor een project van Edukans naar Malawi gereisd. Voor dit bezoek heeft ze diverse partijen binnen haar opleiding betrokken. Docenten en studenten hebben brieven geschreven en het management heeft een videoboodschap gedeeld. Vanuit Malawi is hier reactie op gekomen. Doel van het project was om te kijken of je makkelijk meerdere doelgroepen kan betrekken bij de buitenlandreis van een docent en of op die manier de horizon van alle partijen vergroot kan worden. Het onderzoek hiernaar is bijna afgerond.

Podcast - Brieven uit Malawi
Internationalisering bestaat in veel vormen. Vaak gaat het dan over stage in een ver land. Maar het is meer dan dat. Het is contact met andere culturen via een uitwisseling, een brief, een skypegesprek. Een sprekend voorbeeld is de briefuitwisseling tussen studenten, docenten en teammanagers uit Malawi en ROC van Twente. Over de mooie opbrengsten van dit project vertellen Natascha Kuipers, Tom Pot en Daan Maljers je in deze podcast >>

Meer weten?
Neem contact op met docent-onderzoeker Natascha Kuipers.

practorale rede

Op maandag 16 november 2020 werd Babet Hoeberigs geïnstalleerd als practor Internationalisering en sprak ze haar practorale rede 'Internationalisering voor iedereen' uit. 

Bekijk de redepagina voor de opname van de rede en het programma