Het practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 (VLN2) werkt vanuit het gedachtegoed van de Positieve Psychologie. Dat wil zeggen dat we focussen op betrokkenheid, welbevinden en talentontwikkeling om zowel studenten als docenten tot fundamentele ontwikkeling te laten komen.
 

doel

Het practoraat heeft als doel om de betrokkenheid van de studenten bij het beroepsonderwijs te vergroten. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen en nemen studenten onder begeleiding zelf initiatief om hun onderwijs te verbeteren. Ook de betrokkenheid van de docent is belangrijk – zij moeten studenten immers motiveren en optimaal betrekken bij het leerproces. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van kennisdeling, reflectie en samenwerking tussen docenten.

onderzoeksprojecten

> Online onderwijs

Door de coronacrisis hebben docenten en studenten een overgang moeten maken van fysiek naar online onderwijs. Het doel van dit beeldvormende en exploratieve onderzoek is te inventariseren wat we van deze periode kunnen leren. Welke aspecten van online onderwijs werken goed?

Vijftien studenten en vijftien docenten van niveau 2, 3 en 4 zijn geïnterviewd over hun ervaringen met het huidige online onderwijs. Hierbij wordt expliciet gekeken naar de drie aspecten (1) welbevinden, (2) betrokkenheid en (3) student-docentrelatie.

Publicaties


Meer informatie?
Neem contact op met docent-onderzoeker Manon Toonen – van Hernen (mtoonen@rocvantwente.nl).

> Positief Educatief Programma (PEP)

Het Positief Educatief Programma (PEP) is een heleschoolbenadering gericht op het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen om hen zo tot fundamentele ontwikkeling te laten komen. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor het basisonderwijs en het doel van dit onderzoeksproject is om het implementatieproces en de (eerste) effecten van PEP binnen het MBO te evalueren.

Twee teams van de opleidingen Detailhandel en Haarverzorging zijn gestart met de implementatie van PEP (interventiegroep). Twee andere teams van dezelfde opleidingen zijn hun onderwijs op dezelfde manier blijven geven als daarvoor (controlegroep). Voor beide groepen is in kaart gebracht wat de mate van welbevinden en betrokkenheid van de studenten was. Docenten uit de interventiegroep zijn vervolgens gaan experimenteren met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen om de mate van welbevinden en studentbetrokkenheid te vergroten. Middels vragenlijstonderzoek en interviews onder studenten en docenten worden zowel het implementatieproces als de (eerste) effecten van PEP geëvalueerd.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in het niveau van welbevinden en betrokkenheid onder studenten.
  • Vergroten van welbevinden en studentbetrokkenheid en (op termijn) verbeteren van leeropbrengsten en verminderen van schooluitval.
  • Verhogen van onderwijseffectiviteit door gedeelde visie en waarden.
  • Docentprofessionalisering door gezamenlijk experimenteren met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen.

In dit project wordt samengewerkt tussen onze colleges, met het PEP-team en met de Universiteit Twente.

Publicaties

Meer informatie?
Neem contact op met docent-onderzoeker Anneloes ten Hagen (atenhagen@rocvantwente.nl), Sep van den Berg (sevandenberg@rocvantwente.nl) of Marike van Weert (mvanweert@rocvantwente.nl) voor meer informatie over PEP en/of het onderzoeksproject binnen ROC van Twente.

> Student-docentrelaties in het MBO

Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er veel onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de relatie met de leerkracht of docent een belangrijke rol speelt in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen op school. Hoewel relaties met docenten voor oudere leerlingen net zo belangrijk – en in sommige gevallen zelfs belangrijker – zijn voor oudere leerlingen, is er nauwelijks onderzoek gedaan naar relaties tussen docenten en studenten in het MBO. Het doel van dit onderzoeksproject is om een betrouwbaar en valide meetinstrument te ontwikkelen voor het meten van student-docentrelaties in het MBO.

Beoogde resultaten

  • Het ontwikkelen van twee kwalitatief goede vragenlijsten die student-docentrelaties in het MBO in kaart brengen vanuit het perspectief van studenten en docenten.
  • Het ontwikkelen van verkorte versies van de student-docentrelatie vragenlijsten voor screeningsdoeleinden.
  • Aanknopingspunten bieden voor gerichte onderwijsinterventies door aandacht voor student-docentrelaties in onderwijsteams.

In dit project wordt samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam.

Kijk hier voor een impressie van de workshop over het Onderzoek relatie docent en student op het mbo tijdens het Kennisfestival van ROC van Twente

Meer informatie?
Neem contact op met docent-onderzoeker Manon Toonen – van Hernen (mtoonen@rocvantwente.nl).

> Onderwijs verbeteren met studenten

Bekijk hier het onderzoeksvoorstel voor Hack Je Les >>

Studenten hebben veel ideeën hoe hun opleiding verbeterd zou kunnen worden. Middels “Hack Je Les” worden studenten aangespoord om feedback te geven op hun onderwijs en om samen met docenten hun onderwijs te verbeteren.

Een reguliere les wordt voor één lesuur stopgezet en aan de studenten wordt gevraagd: Als je je opleiding opnieuw kon inrichten, hoe zou je dat dan doen? De opbrengst van deze brede inventarisatie wordt teruggekoppeld naar de opleiding, maar de studenten worden ook gestimuleerd om zelf in actie te komen. Op basis van hun eigen feedback schrijven de studenten in groepjes diverse actieplannen. Onder begeleiding van de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) voeren de studenten hun actieplannen op zo’n kort mogelijke termijn uit. De actieplannen kunnen variëren van het verbeteren van een keuzedeel tot het aanpassen van een lesrooster of de manier waarop het curriculum is vormgegeven.

Het practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 onderzoekt welke onderwijsverbeteringen op basis van de feedback en actieplannen van studenten worden doorgevoerd en wat de gehackte lessen hebben opgeleverd.

Beoogde resultaten

  • Een klimaat scheppen waarin alle studenten zich vrij voelen kritisch te zijn over hun onderwijs en initiatief te tonen daar wat aan te doen.
  • Inzicht geven in wat studenten belangrijke verbeterpunten vinden en wat ze waarderen aan hun onderwijs.
  • Praktijkvoorbeelden geven van succesvolle onderwijsverbeteringen op basis van initiatieven van studenten.

In dit project wordt o.a. samengewerkt met Hack Je Les.

Meer informatie?
Neem contact op met docent-onderzoekers Anneloes ten Hagen (atenhagen@rocvantwente.nl), Manon Toonen – van Hernen (mtoonen@rocvantwente.nl) of Sep van den Berg (sevandenberg@rocvantwente.nl) voor meer informatie over de methode Hack Je Les of onderzoek naar Hack Je Les binnen ROC van Twente.

> Introductieprogramma

Om schooluitval door een verkeerd beroepsbeeld te voorkomen, is er binnen de opleiding Haarverzorging in 2018 een ontwerponderzoek uitgevoerd om het introductieprogramma voor eerstejaars studenten te verbeteren. Een docentenontwikkelteam (DOT) heeft de kernwaarden van de opleiding vastgesteld en op basis van de ontwerpprincipes een nieuw introductieprogramma ontworpen. Het nieuw ontworpen introductieprogramma bevat daardoor niet alleen activiteiten die gericht zijn op kennismaking, maar ook activiteiten die de nieuwe studenten inzicht geven in welke kennis, vaardigheden en houdingen de komende jaren binnen de opleiding belangrijk zijn. Door het introductieprogramma op deze manier vorm te geven, krijgen zowel de studenten als de studieloopbaanbegeleiders een beter beeld van hoe de student binnen de opleiding past en wat er eventueel nodig is om hem/haar te begeleiden.

Resultaten
Nieuw ontworpen introductieprogramma met een keuzemodel voor in te zetten activiteiten dat een basis biedt voor introductieprogramma’s voor andere opleidingen.

Meer informatie?
Neem contact op met docent-onderzoeker Sep van den Berg (sevandenberg@rocvantwente.nl).

practorale rede

Op donderdag 21 januari 2021 werd Inge Zweers geïnstalleerd als practor Versterken leerproces niveau 2 en sprak ze haar practorale rede uit. 

Bekijk de redepagina voor de opname van de rede, het programma, de presentatie en een in vaktijdschrift Profiel verschenen publicatie waarin staat beschreven hoe dit practoraat de kansen die voorliggen denkt te kunnen benutten. 

Anneloes ten Hagen

Docent-onderzoeker Anneloes ten Hagen is als docent verbonden aan het College voor Commercie en Ondernemen, afdeling Handel in Enschede. Anneloes is betrokken bij het project Hack je Les (onderwijs verbeteren). Mail Anneloes

Sep van den Berg

Docent-onderzoeker Sep van den Berg is als docent verbonden aan het College voor Hospitality & Wellness & Gastvrijheid. Sep is betrokken bij het introductie-programma. Mail Sep

Manon Toonen

Docent-onderzoeker Manon Toonen is als docent verbonden aan het College voor Mens & Gezondheid. Ze doet promotieonderzoek naar de student-docentrelatie in het mbo’. Mail Manon

Marike van Weert

Docent-onderzoeker Marike van Weert is als docent verbonden aan het College voor Creatieve industrie & ICT. Marike is betrokken bij het PEP-project: Positief Educatief Programma. Mail Marike

Inge Zweers

Inge is de practor van dit practoraat. Daarnaast is ze verbonden aan het masternetwerk binnen het ROC van Twente. Mail Inge