Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar de toepassing van technologie in de (langdurende) gezondheidszorg, welzijnswerk en het onderwijs. Hierbij wordt technologie opgevat als oplossingsrichting om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg. Het doel is de kwaliteit en efficiëntie van zorg en welzijnswerk te ondersteunen met technologie, die door de zorgvrager en de professional wordt gebruikt. Tot slot, wordt er onderzoek gedaan (met studenten) op welke wijze wij technologie, zorg en welzijn goed kunnen integreren in het onderwijs. 
 

doel

Het hoofddoel binnen het practoraat is, door interdisciplinaire samenwerking tussen techniek en gezondheidszorg, te komen tot (technologische) innovaties om actuele vraagstukken op te lossen. Door kennisontwikkeling worden best-practices en technologische toepassingen (door)ontwikkeld voor het curriculum om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Daarnaast is de professionalisering van docenten een continue proces door bijvoorbeeld participatie van docenten in projecten, adviesgroepen en/of activiteiten van het practoraat. De resultaten van het practoraat worden gedeeld met zorgvragers, studenten, docenten, professionals en onderzoekers, waardoor kenniscirculatie plaatsvindt. 

Lees de tussenevaluatie van het practoraat Zorg & Technologie

onderzoeksprojecten

Topfit Citizenlab

Het doel

TOPFIT Citizenlab is een meerjarig project dat als doel heeft om de Twentenaren twee jaar langer, gelukkig en gezond te laten leven. Er wordt ingezet op preventie en het bevorderen van een gezondere levensstijl, waarbij ook wordt gekeken naar de inzet van nieuwe technologie. Het bijzondere van het project is dat het geen top down benadering heeft, maar dat het volgens de principes van citizen science in nauwe samenwerking gebeurt met de inwoners, onderzoekers en ontwikkelaars.

TOPFIT Citizenlab: Voor en door brugers

In het onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid. Het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om burgers in diverse stadia van hun gezondheid, volgens het principe van ‘positieve gezondheid’; het vertrouwen in het vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. De situatie van de betreffende persoon vormt altijd het vertrekpunt: zijn of haar gezondheidssituatie, werkomgeving en rol van nieuwe technologie. Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het TOPFIT Citizenlab. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek met burgers (‘Citizenlab Locaties’), door burgers actief te betrekken (‘Citizenlab Mobiel’) en een open platform te creëren waarmee burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen (‘Citizenlab Digitaal’). Op dit moment zijn er pilots actief gericht op verschillende doelgroepen zoals mensen met diabetes type 2, mensen met reuma, mantelzorgers en ouderen.

Meer informatie?

Kijk op de website: https://www.topfitcitizenlab.nl/

 

Netwerk: lectorenplatform Inzet van technologie voor zorg en welzijn

Het doel

Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt met praktijkgericht onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld, bij te dragen aan de duurzame implementatie en integratie van digitale zorg en ondersteuning. Verder onderzoeken we de toepassing van nieuwe evaluatievormen. Tot slot richt PIT zich op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg.

Wie

De stuurgroep bestaat uit lectoren Marike Hettinga (voorzitter), Marjolein den Ouden, Han de Ruiter, Job van ’t Veer en Eveline Wouters. Zij worden ondersteund door een platformcoördinator Sander Holterman. (Fomuleren als: Marjolein den Ouden is één van de stuurgroepleden van PIT.)

Meer weten?

Link dan naar de website: Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn: Lectoren - Hogeschool Rotterdam

Kun je het maken?

Het doel

Kun jij het maken, is een deelproject van het practoraat zorg en technologie. In het project werken studenten vanuit de colleges voor Technologie en college Mens& Gezondheid interdisciplinair samen aan oplossingen voor een hulpvraag van een eindgebruiker. De hulpvraag kan bijvoorbeeld komen van een rolstoelgebruiker: “Help mij om een tablethouder op maat te maken, waarmee ik mijn hobby vliegtuigspotten gemakkelijker kan uitvoeren.”

De oplossing?

Oplossingen worden zoveel mogelijk afgestemd met de eindgebruiker. Door wensen en behoeften te inventariseren, komen studenten met ideeën voor een ontwerp. Daarna leggen zij prototypes voor aan de eindgebruiker (eventueel met hulp van co-creatiesessies met anderen). Vervolgens gaan studenten aan de slag met de afronding van het eindproduct.

Blijkt het pilotproject succesvol?

De studenten worden ondersteund en begeleid door een docent precisietechniek, een docent keuzedeel Zorginnovaties en technologie én twee docentonderzoekers practoraat Zorg en Technologie. Het project is een pilot. Blijkt het succesvol? Dan wordt het project in het nieuwe schooljaar 2022-2023 opgeschaald naar meerdere groepen studenten binnen de opleidingen van Mens en Gezondheid en Techniek. 

Meer weten?
Neem dan contact op met Albert Schuurmans, projectleider onderzoeksteam, docent onderzoeker.

Technologie in je lessen doe je zo

Het doel

Elke zorgprofessional krijgt te maken met technologie. Maar professionals kunnen die technologie pas volledig benutten als ze op het gebruik ervan zijn voorbereid. Dat vraagt om onderwijs met aandacht voor deze competenties, zowel in het mbo als hbo.

Meer informatie

Bekijk de pdf's hier: TechnologieInDeLessen.pdf

afgeronde onderzoeksprojecten

Keuzedelen

Het doel van dit project is vaststellen welke randvoorwaarden, best practices, belemmerende en bevorderende factoren belangrijk zijn bij de samenwerking tussen Zorg en Techniek. Dit project richt zicht op het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren (van de pilot) van de keuzedelen ‘Zorg en Technologie’ en ‘Zorginnovaties en Technologie’. Daarnaast wordt geïnventariseerd waar deze
samenwerking past binnen het college ME&I. 

De resultaten van dit project zijn:
-    Gezamenlijke uitvoering keuzedelen ‘Zorg & Technologie’ en ‘Zorginnovatie & Technologie’ met het MBO College voor Metaal, Elektra & Installatietechniek (ME&I);
-    Studenten ME&I nemen deel in projecten, door inbedding in curriculum ME&I (leerjaar 3 en 4);
-    Middels onderzoek wordt samen met studenten en betrokken docenten gemeten in hoeverre het uitvoeren van gezamenlijke projecten leidt tot het gewenste resultaat;
-    Formuleren van aanbevelingen en bijstellen van het onderwijs aan de hand van onderzoek;
-    Aanbevelingen over hoe de samenwerking tussen Zorg & Technologie ook op andere onderdelen in het curriculum kan worden vormgegeven.

In dit project wordt samengewerkt met de MBO Colleges voor Metaal, Elektra & Installatietechniek, voor Gezondheidszorg en voor Mens & Maatschappij.

Meer informatie?
Neem contact op met docent/onderzoeker Anne-Ruth Oosterbroek
E-mail: aoosterbroek@rocvantwente.nl
 

IkKanWelzijn

De doelstelling van het project IkKanWelzijn is het creëren van een onafhankelijk platform tussen zorginstellingen, publieksinstellingen, het verenigingsleven, onderwijs en de toeristische sector om het
vraag en aanbod van (dagbestedings-) activiteiten en vervoer voor zorgbehoevenden en mantelzorgers efficiënter te organiseren. Het gaat om de volgende doelgroepen: ouderen binnen de intramurale zorg, 
zorgbehoevende thuiswonende ouderen en thuiswonende ouderen in de wijk.

De resultaten van dit project zijn:
-    Inzicht in wat ouderen verstaan onder welzijn en kwaliteit van leven en op welke wijze dit kan worden gemeten
-    Inzicht in wensen en behoeften ten aanzien van activiteiten van (zorgbehoevende) ouderen
-    Overzicht van aangeboden activiteiten en feasibility studie naar effect van activiteiten op welzijn en kwaliteit van leven
-    Inzicht in hoe technologie kan helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig leven van ouderen
Projectpartners:
Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Avelijn, Samenverbinden,
Wonderryk Twente, Saxion, ROC van Twente (practoraat Zorg & Technologie en College
Sport Onderwijs & Cultuur).

Meer informatie?
Neem contact op met docent/onderzoeker: Albert Schuurmans 
E-mail: aschuurmans@rocvantwente.nl
Link website: http://ikkanwelzijn.nl/
 

Cross-over

Op basis van een behoeftenonderzoek in de branches techniek en zorg moet duidelijk worden of er bestaansrecht is voor een opleiding tot zorgtechnicus en of er bestaansrecht is voor een mbo-opgeleide zorgprofessional met technisch inzicht in de regio Twente en Achterhoek. Door als colleges samen te werken met verschillende stakeholders komen er mogelijk opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen het mbo-college voor Gezondheidszorg en het college Metaal, Elektro en installatietechniek en het regionale bedrijfsleven en de regionale zorginstellingen. Zo kan gericht worden ingespeeld op actuele en innovatieve ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in wensen en behoeften van zorgorganisaties en (technisch) bedrijfsleven met betrekking tot het opleiden van technische en zorgprofessionals van de toekomst
  • Inzicht om te komen tot het besluit om wel/niet te starten met een opleiding Zorgtechnicus.
  • Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden in samenwerking met studenten, docenten (Gezondheidszorg en Techniek) met inhoudsdeskundigen uit de praktijk scholingsmodulen ontwikkeld.

Meer informatie?
Neem contact op met docent/onderzoeker Theo Olthuis

Digitale scholingsmodule

Het doel van dit onderwijsproject is de bekwaamheid van verpleegkundigen te vergroten in het voorkómen, herkennen en omgaan van een delier bij een oudere. We ontwikkelen hiervoor een digitale scholingsmodule delier die ingezet kan worden voor het professionaliseren van MBO-, HBO- en Master
verpleegkundige (vervolg) en zorg opleidingen. Het unieke van deze scholingsmodule is een integrale persoonsgerichte benadering van delier en waarin de leefwereld van de mens centraal staat, waarin voor professionals de eigen regie en het eigen functioneren van de ouderen het uitgangspunt is. Het project wordt gefinancierd door ZonMW

De resultaten van dit project zijn:
-    een operationele digitale scholingsmodule ‘delier’;
-    de digitale delier module wordt ingebed in het MBO, HBO en Master onderwijs en onderwijs van MST;
-    Middels een voor- en nameting wordt de kennis over delier getoetst bij de deelnemers van de scholing (minimaal n=100).

Projectpartners
Medisch Spectrum Twente  en Hogeschool Saxion

Escape Room Zorg en Technologie

Doelstelling en beoogde resultaten
Het doel van dit onderwijsproject is het (door)ontwikkelen van de escaperoom ‘Zorg en Technologie’. Het eerste concept van de escaperoom is gereed, echter ontbreekt technologie in het concept.

De resultaten van dit project zijn:

  • Monitoren van samenwerking tussen zorg- en techniek studenten en docenten, gericht op (1) belemmerende en bevorderende factoren; (2) gehanteerde werkvormen.
  • Ontwikkelen van minimaal twee technologische ‘tools’ die ingezet kunnen worden in de escaperoom).
  • Na ontwikkeling van escaperoom: evaluatie van de escaperoom als middel om (1) samenwerking te stimuleren; (2) studenten en docenten kennis te laten maken met zorg en technologie

Daarnaast adviseert het practoraat de projectgroep over inbedding in het curriculum van Gezondheidszorg en waar mogelijk ME&I.

practor

Marjolein werkt als practor Zorg & Technologie bij ROC van Twente. Zij combineert deze baan met haar werk als lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion. Zij neemt zitting in het bestuur van Vitaal Twente en is nauw betrokken bij de Technologie en Zorgacademie (TZA).

meer informatie