Positief gedrag bevorderen en ouders betrekken

‘Wil je alsjeblieft je telefoon wegleggen? Doe je jas even uit. Waarom heb je je boeken niet bij je?’ Het komt regelmatig voor dat een docent herhaaldelijk moet waarschuwen en studenten verzoekt hun telefoon weg te leggen. Dit gedrag in de klas beïnvloedt de leeromgeving negatief. Het verstoort de les, belemmert het leerproces van de student en heeft invloed op de concentratie en betrokkenheid van andere studenten. Lees in het blog van Anouk Braakhuis, docent opleiding Medewerker Sport en Recreatie, hoe SWPBS dit veranderde.

SWPBS: School Wide Positive Behavior Support

Om dit gedrag aan te pakken, zijn de opleidingen Dienstverlening (Helpende zorg en welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening, Medewerker sport en recreatie) begonnen met het toepassen van de principes van SWPBS. SWPBS staat voor School-Wide Positive Behavior Support en verwijst naar een benadering die scholen gebruiken om positief gedrag te bevorderen en gedragsproblemen te voorkomen.

Betrekken van ouders, belangrijk aspect SWPBS

Een van de aspecten van SWPBS is het betrekken van ouders bij de implementatie. Het doel van ouderbetrokkenheid binnen SWPBS is het creëren van een gemeenschappelijk begrip tussen school en thuis. Beide partijen werken samen om het gedrag van de studenten positief te beïnvloeden en een ondersteunende omgeving te bieden. Een voorbeeld: in het verleden kregen alleen studenten een brief thuis gestuurd bij een negatief bindend studieadvies. Afgelopen schooljaar ontvingen ook de studenten met een positief bindend studieadvies een brief. We willen positief gedrag bekrachtigen en ook deze studenten feedback geven op hun gedrag. Een van de reacties van ouders was: ‘Wat een leuke brief heeft onze dochter gekregen, fijn dat jullie dat doen!’

Een plan om ouders te betrekken

Binnen het team Medewerker sport en recreatie is in samenwerking met dr. Lisa Boonk een plan opgesteld voor ouderbetrokkenheid. Dit plan omvat onder andere dat ouders aan het begin van het schooljaar naar school komen voor een kennismakingsgesprek met de SLB’ers. Deze persoonlijke kennismaking legt de basis voor verdere contacten gedurende de opleiding. Door het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar is het contact laagdrempeliger. Een ander positief punt aan een startgesprek is dat ouders meteen weten bij wie ze terecht kunnen (Boonk,2021).

Contact met ouders laagdrempelig maken

Afgelopen schooljaar was het contact met sommige ouders opvallend laagdrempelig. Een moeder stuurde bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht, waarin ze een update gaf over de situatie van haar zieke zoon. Ze deelde ook hoe het gesprek bij Leerplicht was verlopen. Het was verfrissend om te zien hoe gemakkelijk ze de school op de hoogte hield van de ontwikkelingen rondom haar kind. Deze directe vorm van communicatie maakte het mogelijk om snel en efficiënt informatie uit te wisselen en ervoor te zorgen dat we als school de nodige ondersteuning konden bieden.

Het toont aan hoe belangrijk het is om open en toegankelijk te zijn voor ouders, zodat we samen werken aan de educatieve behoeften van de studenten.

 

Lees ook het blog van Niels over ouderbetrokkenheid