Ouderbetrokkenheid enorm belangrijk bij ontwikkeling studenten

Ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van studenten binnen hun eigen opleiding. Door actief betrokken te zijn bij het leerproces van hun kind(eren), kunnen ouders niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook een positieve invloed uitoefenen op hun motivatie, zelfvertrouwen en algemeen welzijn. Lees het blog van Silke Tulk hoe zij binnen Sport en Bewegen niveau 3, ouderbetrokkenheid inzetten.

Structureel contact met ouders/verzorgers

Het belang van het  sociale aspect laten wij bij onze opleiding ook structureel  terugkomen in het contact met ouders / verzorgers. Wij hechten er veel waarde aan; dit komt al tot uiting bij het intakegesprek. Ouders worden hier ook expliciet voor uitgenodigd. Zo kunnen wij op laagdrempelige en persoonlijke wijze kennis maken, maar ook in kaart kunnen brengen in hoeverre ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon of dochter.

Goede samenwerking in driehoek student, coach en ouders/verzorgers

Ouderbetrokkenheid werkt het beste als we rondom de student samenwerken. Om goed samen te werken in de driehoek van student, coach van de opleiding en ouder(s)/verzorger(s) is het nodig om regelmatig contact te hebben. Dit kan een gesprek zijn, maar ook een kort telefoontje of een update via de mail. Meerdere keren per schooljaar hebben we een oudergesprek over de studievoortgang  van de student. Hierbij praten wij mét student en ouder(s) over de voortgang, gemaakte keuzes binnen de opleiding en toekomstperspectief. Tussendoor kan een coach altijd contact opnemen als er zaken spelen die niet kunnen wachten tot een volgend, gepland gesprek. Hetzelfde geldt voor ouders: we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken, zodat ouders bij ons komen als er wat is. We merken dat deze manier van werken echt in het belang is van onze studenten. De lijntjes zijn kort en ouders  schrikken niet meer als je belt om even kort de voortgang te bespreken.

Speciale ouderavonden over studiekeuzes

Binnen onze opleidingen zijn er verschillende keuzemomenten en het is vanuit onze ervaring gebleken dat het krachtiger is als ouders daarbij aanhaken, zodat er thuis ook gesprekken hierover worden gevoerd. Studenten maken hierdoor bewustere keuzes, passend bij hun talenten en mogelijkheden. We organiseren speciale ouderavonden, waarbij studenten met hun ouders geïnformeerd worden over de keuzes die  gemaakt moeten worden. Een voorbeeld van zo’n speciale ouderavond is die over modules en keuzedelen. Wij zien dat studenten vaker de juiste keuzes maken wat betreft module of keuzedeel, doordat zij thuis nog een keer hun keuze hebben kunnen bespreken. Hierdoor zijn er minder studenten die een verlenging van studietijd nodig hebben, omdat de keuze die ze maken, een bewuste is.  

Mijn advies aan docenten: begin gewoon en daag ouders uit

Voor een opleiding die minder inzet op ouderbetrokkenheid, maar wel stappen wil zetten op dit vlak zou mijn advies echt zijn; begin! Dit kan al door een kort telefoontje of een e-mail te sturen bij aanvang van de opleiding. We merken dat met name de relatie die je opbouwt met ouders en hun kind, het belangrijkste onderdeel is. Stel jezelf en de opleiding daarom eens voor, en daag ouders uit om langs te komen voor een kop koffie tijdens de informatieavond. Je zult zien dat het gros van de ouders het fijn vindt om te horen wat er op de opleiding gebeurt en ouders graag betrokken willen zijn en blijven bij de opleiding van hun kind.

 

Lees ook het vorige blog van Kathinka over de verbinding met het werkveld